Cho hàm số (y = f( x )) liên tục trên đoạn ([ (a;b) ]). Công thức diện tích S của hình phẳng giới hạn bởi đồ thị hàm số (y = f( x )), trục hoành và hai đường thẳng (x = a,) (x = b) là:

Lưu lại

Cho hàm số $y = f\left( x \right)$ liên tục trên đoạn $\left[ {a;b} \right]$. Công thức diện tích S của hình phẳng giới hạn bởi đồ thị hàm số $y = f\left( x \right)$, trục hoành và hai đường thẳng $x = a,$ $x = b$ là:

Đáp án: B

Cho hàm số $y = f\left( x \right)$ liên tục trên đoạn $\left[ {a;b} \right]$. Công thức diện tích S của hình phẳng giới hạn bởi đồ thị hàm số $y = f\left( x \right)$, trục hoành và hai đường thẳng $x = a,$ $x = b$ là: $S = \int\limits_a^b {\left| {f\left( x \right)} \right|dx} $.

TOP THÀNH VIÊN NỔI BẬT

    Xem top 100 thành viên
    Câu hỏi nằm trong đề thi: