Cho hàm số (y = f(x)) liên tục trên ([ (a;b) ]). Diện tích hình phẳng giới hạn bởi đồ thị hàm số (y = f(x)), trục (Ox) và các đường thẳng (x = a),(x = b) là:

Lưu lại

Cho hàm số $y = f(x)$ liên tục trên $\left[ {a;b} \right]$. Diện tích hình phẳng giới hạn bởi đồ thị hàm số $y = f(x)$, trục $Ox$ và các đường thẳng $x = a$,$x = b$ là:

Đáp án: D

Công thức tính diện tích hình phẳng cần tìm là : $S = \int\limits_a^b {\left| {f\left( x \right)} \right|} {\rm{d}}x$

Chọn D

TOP THÀNH VIÊN NỔI BẬT

    Xem top 100 thành viên