Cho hàm số (y = f( x )) liên tục trên (mathbb(R)) và có đạo hàm (f'( x ) = ( (x - 1) )( (x - 2) )( (x - 3) )). Hàm số (y = f( x )) có tất cả bao nhiêu điểm cực tiểu?

Lưu lại

Cho hàm số $y = f\left( x \right)$ liên tục trên $\mathbb{R}$ và có đạo hàm $f'\left( x \right) = \left( {x - 1} \right)\left( {x - 2} \right)\left( {x - 3} \right)$. Hàm số $y = f\left( x \right)$ có tất cả bao nhiêu điểm cực tiểu?

Đáp án: B

Ta có: $f'\left( x \right) = \left( {x - 1} \right)\left( {x - 2} \right)\left( {x - 3} \right)$; $f'\left( x \right) = 0 \Leftrightarrow \left[ \begin{array}{l}x = 1\\x = 2\\x = 3\end{array} \right.$

BBT của hàm số đã cho như sau:

Ta có: $f'\left( x \right) = \left( {x - 1} \right)\left( {x - 2} \right)\left( {x - 3} \right)$; $f'\left( x \right) = 0 \Leftrightarrow \left[ \begin{array}{l}x = 1\\x = 2\\x = 3\end{array} \right.$

BBT của hàm số đã cho như sau:Từ BBT ta thấy hàm số đã cho có 1 điểm cực đại là $x = 2$ và 2 điểm cực tiểu là $x = 1$ và $x = 3$

Chọn B

Từ BBT ta thấy hàm số đã cho có 1 điểm cực đại là $x = 2$ và 2 điểm cực tiểu là $x = 1$ và $x = 3$

Chọn B

TOP THÀNH VIÊN NỔI BẬT

    Xem top 100 thành viên