Cho hàm số (y = f( x )) liên tục trên (mathbb(R)) và có đạo hàm (f'( x ) = (rm(;)) - ( (x - 10) )(( (x - 11) )^2)(( (x - 12) )^(2019))) . Khẳng định nào dưới đây đúng ?

Lưu lại

Cho hàm số $y = f\left( x \right)$ liên tục trên $\mathbb{R}$ và có đạo hàm $f'\left( x \right) = {\rm{\;}} - \left( {x - 10} \right){\left( {x - 11} \right)^2}{\left( {x - 12} \right)^{2019}}$ . Khẳng định nào dưới đây đúng ?

Đáp án: C

Ta có : $f'\left( x \right) = {\rm{\;}} - \left( {x - 10} \right){\left( {x - 11} \right)^2}{\left( {x - 12} \right)^{2019}} = 0 \Leftrightarrow \left[ {\begin{array}{*{20}{l}}{x = 10}\\{x = 11}\\{x = 12}\end{array}} \right.$

BBT : 

Ta có : $f'\left( x \right) = {\rm{\;}} - \left( {x - 10} \right){\left( {x - 11} \right)^2}{\left( {x - 12} \right)^{2019}} = 0 \Leftrightarrow \left[ {\begin{array}{*{20}{l}}{x = 10}\\{x = 11}\\{x = 12}\end{array}} \right.$

BBT : Từ BBT ta thấy hàm số đồng biến trên khoảng $\left( {10;12} \right)$ nên C đúng.

Hàm số có 2 điểm cực trị.

Chọn C.

Từ BBT ta thấy hàm số đồng biến trên khoảng $\left( {10;12} \right)$ nên C đúng.

Hàm số có 2 điểm cực trị.

Chọn C.

TOP THÀNH VIÊN NỔI BẬT

    Xem top 100 thành viên