Cho hàm số (y = f( x )) liên tục trên (mathbb(R)backslash ( 1 )) và có bảng biến thiên như sau: Đồ thị (y = dfrac(1)((2f( x ) - 7))) có bao nhiêu đường tiệm cận đứng?

Lưu lại

Cho hàm số $y = f\left( x \right)$ liên tục trên $\mathbb{R}\backslash \left\{ 1 \right\}$ và có bảng biến thiên như sau:

  Cho hàm số $y = f\left( x \right)$ liên tục trên $\mathbb{R}\backslash \left\{ 1 \right\}$ và có bảng biến thiên như sau:

 

Đồ thị $y = \dfrac{1}{{2f\left( x \right) - 7}}$ có bao nhiêu đường tiệm cận đứng?

Đồ thị $y = \dfrac{1}{{2f\left( x \right) - 7}}$ có bao nhiêu đường tiệm cận đứng?

Đáp án: D

Xét phương trình $2f\left( x \right) - 7 = 0$.  

$ \Leftrightarrow f\left( x \right) = \dfrac{7}{2}$.

Xét phương trình $2f\left( x \right) - 7 = 0$.  

$ \Leftrightarrow f\left( x \right) = \dfrac{7}{2}$.Từ bảng biến thiên ta thấy đường thẳng $y = \dfrac{7}{2}$ cắt đồ thị tại 2 điểm phân biệt nên phương trình trên có 2 nghiệm phân biệt. Vậy hàm số $y = \dfrac{1}{{2f\left( x \right) - 7}}$ có 2 đường tiệm cận đứng.

Chọn D

Từ bảng biến thiên ta thấy đường thẳng $y = \dfrac{7}{2}$ cắt đồ thị tại 2 điểm phân biệt nên phương trình trên có 2 nghiệm phân biệt. Vậy hàm số $y = \dfrac{1}{{2f\left( x \right) - 7}}$ có 2 đường tiệm cận đứng.

Chọn D

TOP THÀNH VIÊN NỔI BẬT

    Xem top 100 thành viên