Cho hàm số (y = f( x ) = (x^2) - 2x + 3). Mệnh đề nào sau đây đúng?

Lưu lại

Cho hàm số $y = f\left( x \right) = {x^2} - 2x + 3$. Mệnh đề nào sau đây đúng?

Đáp án: B

Ta có $y' = 2x - 2$

$y' = 0 \Leftrightarrow x = 1 \in \left[ {0;3} \right]$

$f\left( 0 \right) = 3,f\left( 3 \right) = 6$

$\mathop {\min }\limits_{\left[ {0;3} \right]} y = f\left( 1 \right) = 2$

TOP THÀNH VIÊN NỔI BẬT

    Xem top 100 thành viên