Cho hàm số (y = f( x )) xác định, liên tục trên (mathbb(R)) và có bảng biến thiên như sau: Số nghiệm thực của phương trình (f( x ) + 1 = 0) là:

Lưu lại

Cho hàm số $y = f\left( x \right)$ xác định, liên tục trên $\mathbb{R}$ và có bảng biến thiên như sau:

 Cho hàm số $y = f\left( x \right)$ xác định, liên tục trên $\mathbb{R}$ và có bảng biến thiên như sau:Số nghiệm thực của phương trình $f\left( x \right) + 1 = 0$ là:

Số nghiệm thực của phương trình $f\left( x \right) + 1 = 0$ là:

Đáp án: D

Ta có: $f\left( x \right) + 1 = 0 \Leftrightarrow f\left( x \right) =  - 1$. Khi đó số nghiệm của phương trình là số giao điểm của đồ thị hàm số $y = f\left( x \right)$ và đường thẳng $y =  - 1$.

Dựa vào BBT ta thấy đường thẳng $y =  - 1$ cắt đồ thị hàm số tại 2 điểm phân biệt.

Vậy phương trình $f\left( x \right) + 1 = 0$ có 2 nghiệm phân biệt.

Chọn D.

TOP THÀNH VIÊN NỔI BẬT

    Xem top 100 thành viên