Cho hàm số (y = (x^3) - 3x). Mệnh đề nào dưới đây đúng ?

Lưu lại

Cho hàm số $y = {x^3} - 3x$. Mệnh đề nào dưới đây đúng ?

Đáp án: D

y=x– 3x

TXĐ: $D = \mathbb{R}$

$\begin{array}{l}y' = 3{x^2} - 3\\y' = 0\\ \Rightarrow 3{x^2} - 3 = 0\\ \Leftrightarrow \left[ \begin{array}{l}x =  - 1\\x = 1\end{array} \right.\end{array}$

y=x3 – 3x

TXĐ: $D = \mathbb{R}$

$\begin{array}{l}y' = 3{x^2} - 3\\y' = 0\\ \Rightarrow 3{x^2} - 3 = 0\\ \Leftrightarrow \left[ \begin{array}{l}x =  - 1\\x = 1\end{array} \right.\end{array}$Từ bảng biến thiên, hàm số đồng biến trên $( - \infty , - 1)$ và $(1, + \infty )$; nghịch biến trên $( - 1,1)$

Từ bảng biến thiên, hàm số đồng biến trên $( - \infty , - 1)$ và $(1, + \infty )$; nghịch biến trên $( - 1,1)$

TOP THÀNH VIÊN NỔI BẬT

    Xem top 100 thành viên