Cho hàm số (y = (x^4) + 8(x^2) + m) có giá trị nhỏ nhất trên ([ (1;3) ]) bằng (6.) Tham số thực (m) bằng

Lưu lại

Cho hàm số $y = {x^4} + 8{x^2} + m$ có giá trị nhỏ nhất trên $\left[ {1;3} \right]$ bằng $6.$ Tham số thực $m$ bằng 

Đáp án: D

Hàm số $y = {x^4} + 8{x^2} + m$ liên tục trên $D = \left[ {1;3} \right]$.

$y' = 4{x^3} + 16x = 4x\left( {{x^2} + 4} \right)$, $y' = 0 \Leftrightarrow x = 0 \notin D$.

$y\left( 1 \right) = 9 + m,\,\,\,y\left( 3 \right) = 153 + m$.

Vậy $\mathop {\min }\limits_D y = 9 + m = 6 \Leftrightarrow m =  - 3$.

Đáp án D

TOP THÀNH VIÊN NỔI BẬT

    Xem top 100 thành viên