Cho hình chóp đều S.ABCD có cạnh đáy bằng 4cm và chiều cao bằng 2cm . Bán kính mặt cầu ngoại tiếp hình chóp đã cho bằng

Lưu lại

Cho hình chóp đều S.ABCD có cạnh đáy bằng 4cm và chiều cao bằng 2cm . Bán kính mặt cầu ngoại tiếp hình chóp đã cho bằng

Đáp án: D

Hình chóp đều có chiều cao $h = 2cm$, cạnh bên $a = 4cm$ có bán kính mặt cầu ngoại tiếp là:

$R = \dfrac{{{a^2}}}{{2h}} = \dfrac{{{4^2}}}{{2.2}} = 4\,\,\left( {cm} \right)$.

Chọn D.

TOP THÀNH VIÊN NỔI BẬT

    Xem top 100 thành viên