Cho hình chóp S.ABC có (A',(mkern 1mu) (mkern 1mu) B') lần lượt là trung điểm của (SA,(mkern 1mu) (mkern 1mu) SB). Biết thể tích khối chóp S.ABC bằng 24. Tính thể tích (V) của khối chóp S.A'B'C.

Lưu lại

Cho hình chóp S.ABC có $A',{\mkern 1mu} {\mkern 1mu} B'$ lần lượt là trung điểm của $SA,{\mkern 1mu} {\mkern 1mu} SB$. Biết thể tích khối chóp S.ABC bằng 24. Tính thể tích $V$ của khối chóp S.A'B'C.

Đáp án: C

Ta có: $A',{\mkern 1mu} {\mkern 1mu} B'$  lần lượt là trung điểm của $SA,{\mkern 1mu} {\mkern 1mu} SB$

$ \Rightarrow \dfrac{{SA'}}{{SA}} = \dfrac{{SB'}}{{SB}} = \dfrac{1}{2}$

$ \Rightarrow \dfrac{{{V_{SA'B'C}}}}{{{V_{SABC}}}} = \dfrac{{SA'}}{{SA}}.\dfrac{{SB'}}{{SB}} = \dfrac{1}{4} \Rightarrow {V_{SA'B'C}} = \dfrac{1}{4}.24 = 6$

Chọn C.

Ta có: $A',{\mkern 1mu} {\mkern 1mu} B'$  lần lượt là trung điểm của $SA,{\mkern 1mu} {\mkern 1mu} SB$

$ \Rightarrow \dfrac{{SA'}}{{SA}} = \dfrac{{SB'}}{{SB}} = \dfrac{1}{2}$

$ \Rightarrow \dfrac{{{V_{SA'B'C}}}}{{{V_{SABC}}}} = \dfrac{{SA'}}{{SA}}.\dfrac{{SB'}}{{SB}} = \dfrac{1}{4} \Rightarrow {V_{SA'B'C}} = \dfrac{1}{4}.24 = 6$

Chọn C.

TOP THÀNH VIÊN NỔI BẬT

    Xem top 100 thành viên