Cho hình chóp S.ABCD có ABCD là hình bình hành. M, N, P, Q lần lượt là trung điểm của SA, SB, SC, SD. Gọi ((V_(1,))(V_2)) lần lượt là thể tích của khối chóp S.MNPQ và S.ABCD. Tính tỉ số (dfrac(((V_2)))(((V_1))))

Lưu lại

Cho hình chóp S.ABCD có ABCD là hình bình hành. M, N, P, Q lần lượt là trung điểm của SA, SB, SC, SD. Gọi ${V_{1,}}{V_2}$ lần lượt là thể tích của khối chóp S.MNPQ và S.ABCD. Tính tỉ số $\dfrac{{{V_2}}}{{{V_1}}}$

 Cho hình chóp S.ABCD có ABCD là hình bình hành. M, N, P, Q lần lượt là trung điểm của SA, SB, SC, SD. Gọi ${V_{1,}}{V_2}$ lần lượt là thể tích của khối chóp S.MNPQ và S.ABCD. Tính tỉ số $\dfrac{{{V_2}}}{{{V_1}}}$

Đáp án: B

S.ABCD đồng dạng với S.MNPQ theo tỷ số k=2 nên:

$\dfrac{{{V_2}}}{{{V_1}}} = {\left( {\dfrac{{SA}}{{SM}}} \right)^3} = 8$

TOP THÀNH VIÊN NỔI BẬT

    Xem top 100 thành viên