Cho hình chóp (S.ABCD) có đáy (ABCD) là hình vuông cạnh (a) , cạnh bên (SA = asqrt 2 ) và vuông góc với (( (ABCD) )). Tính theo (a) thể tích (V) của khối chóp (S.ABC)?

Lưu lại

Cho hình chóp $S.ABCD$ có đáy $ABCD$ là hình vuông cạnh $a$ , cạnh bên $SA = a\sqrt 2 $  và vuông góc với $\left( {ABCD} \right)$. Tính theo $a$ thể tích $V$ của khối chóp $S.ABC$?

Đáp án: A

Ta có ${V_{S.ABC}} = \dfrac{1}{3}SA.{S_{ABC}}$$ = \dfrac{1}{3}.a\sqrt 2 .\dfrac{{{a^2}}}{2} = \dfrac{{{a^3}\sqrt 2 }}{6}$.

Chọn A.

TOP THÀNH VIÊN NỔI BẬT

    Xem top 100 thành viên