Cho hình chóp S.ABCD có tất cả các cạnh bên và cạnh đáy đều bằng nhau và ABCD là hình vuông. Góc giữa SB và mặt phẳng đáy là góc giữa cặp đường thẳng nào sau đây?

Lưu lại

Cho hình chóp S.ABCD có tất cả các cạnh bên và cạnh đáy đều bằng nhau và ABCD là hình vuông. Góc giữa SB và mặt phẳng đáy là góc giữa cặp đường thẳng nào sau đây?

Đáp án: A

Hình chóp đã cho là hình chóp tứ giác đều nên $SO \bot \left( {ABCD} \right)$. Hình chiếu của $SB$ lên đáy là $OB$.

Góc giữa $SB$ và mặt phẳng đáy là góc giữa $SB$ và $BD$.

Chọn A

TOP THÀNH VIÊN NỔI BẬT

    Xem top 100 thành viên