Cho hình hộp chữ nhật (ABC(rm(D)).A'B'C'D') có đáy (ABC(rm(D))) là hình vuông cạnh a và ((rm(AA' = 2a))). Thể tích khối tứ diện (B(rm(D))B'C).

Lưu lại

Cho hình hộp chữ nhật $ABC{\rm{D}}.A'B'C'D'$  có đáy $ABC{\rm{D}}$ là hình vuông cạnh a và ${\rm{AA' = 2a}}$. Thể tích khối tứ diện $B{\rm{D}}B'C$. 

Đáp án: D

Tứ diện BDB’C’ có $DC \bot \left( {BB'C'} \right) \Rightarrow DC$ là đường cao tứ diện

Nên ${V_{BDB'C'}} = \frac{1}{3}DC.{S_{BB'C'}} = \frac{1}{3}.a.\frac{{a.2a}}{2} = \frac{{{a^3}}}{3}$

Chọn D.

TOP THÀNH VIÊN NỔI BẬT

    Xem top 100 thành viên