Cho hình lăng trụ đứng (ABCD.(rm( ))A'B'C'D') có đáy là hình vuông cạnh bằng 6, đường chéo (AB') của mặt bên (( (ABB'A') )) có độ dài bằng 10. Tính thể tích V của khối lăng trụ (ABCD.(rm( ))A'B'C'D').

Lưu lại

Cho hình lăng trụ đứng $ABCD.{\rm{ }}A'B'C'D'$ có đáy là hình vuông cạnh bằng 6, đường chéo $AB'$  của mặt bên $\left( {ABB'A'} \right)$ có độ dài bằng 10. Tính thể tích V của khối lăng trụ $ABCD.{\rm{ }}A'B'C'D'$.

Đáp án: D

Hình lăng trụ đứng có đáy là hình vuông thì là hình hộp chữ nhật.

$\begin{array}{l}AB = 6;AB' = 10\\ \Rightarrow h = BB' = \sqrt {{{10}^2} - {6^2}}  = 8\\ \Rightarrow V = {8.6^2} = 288\end{array}$

Chọn D

TOP THÀNH VIÊN NỔI BẬT

    Xem top 100 thành viên