Cho (intlimits_0^4 (f( x )dx) = 10) và (intlimits_4^8 (f( x )dx) = 6). Hãy tính (intlimits_0^8 (f( x )dx) .)

Lưu lại

Cho $\int\limits_0^4 {f\left( x \right)dx}  = 10$ và $\int\limits_4^8 {f\left( x \right)dx}  = 6$. Hãy tính $\int\limits_0^8 {f\left( x \right)dx} .$ 

Đáp án: C

$\int\limits_0^8 {f\left( x \right)dx} $$ = \int\limits_0^4 {f\left( x \right)dx}  + \int\limits_4^8 {f\left( x \right)dx} $ $ = 10 + 6 = 16$

Chọn C.

TOP THÀNH VIÊN NỔI BẬT

    Xem top 100 thành viên