Cho khối chóp có chiều cao bằng (6a,) đáy là tam giác vuông cân với cạnh huyền bằng (2a,) biết (0 < a in mathbb(R).) Thể tích của khối chóp đã cho bằng

Lưu lại

Cho khối chóp có chiều cao bằng $6a,$ đáy là tam giác vuông cân với cạnh huyền bằng $2a,$ biết $0 < a \in \mathbb{R}.$ Thể tích của khối chóp đã cho bằng 

Đáp án: A

Vì đáy là tam giác vuông cân có cạnh huyền bằng $2a$ nên có cạnh góc vuông bằng $a\sqrt 2 $

Vậy có diện tích bằng ${a^2}.$

Thể tích của khối chóp đã cho bằng $\dfrac{1}{3} \cdot 6a \cdot {a^2} = 2{a^3}.$

Đáp án A.

TOP THÀNH VIÊN NỔI BẬT

    Xem top 100 thành viên