Cho khối chóp có thể tích bằng (10(a^3)) và chiều cao bằng (5a). Diện tích mặt đáy của khối chóp đã cho bằng

Lưu lại

Cho khối chóp có thể tích bằng $10{a^3}$ và chiều cao bằng $5a$. Diện tích mặt đáy của khối chóp đã cho bằng

Đáp án: B

Ta có: $V = \dfrac{1}{3}Sh$ $ \Rightarrow S = \dfrac{{3V}}{h} = \dfrac{{3.10{a^3}}}{{5a}} = 6{a^2}$.

Chọn B.

TOP THÀNH VIÊN NỔI BẬT

    Xem top 100 thành viên