Cho khối chóp (S.ABCD) có đáy là hình vuông cạnh (sqrt 2 a), (SA) vuông góc với mặt phẳng đáy và (SA = sqrt 3 a). Thể tích của khối chóp đã cho bằng

Lưu lại

Cho khối chóp $S.ABCD$ có đáy là hình vuông cạnh $\sqrt 2 a$, $SA$ vuông góc với mặt phẳng đáy và $SA = \sqrt 3 a$. Thể tích của khối chóp đã cho bằng

Đáp án: C

Ta có đáy là hình vuông cạnh $\sqrt 2 a$ $ \Rightarrow $ Diện tích đáy là: $2{a^2}$.

Chiều cao khối chóp là: $SA = \sqrt 3 a$.

Vậy thể tích khối chóp là: ${V_{S.ABCD'}} = \dfrac{1}{3}.2{a^2}.\sqrt 3 a = \dfrac{{2\sqrt 3 {a^3}}}{3}$.

Chọn C.

TOP THÀNH VIÊN NỔI BẬT

    Xem top 100 thành viên