Cho khối chóp tam giác có thể tích bằng 6. Gọi (M,(mkern 1mu) (mkern 1mu) N,(mkern 1mu) (mkern 1mu) P) lần lượt là trung điểm các cạnh (BC,(mkern 1mu) (mkern 1mu) CA,(mkern 1mu) (mkern 1mu) AB). Thể tích của khối chóp S.MNP là?

Lưu lại

Cho khối chóp tam giác có thể tích bằng 6. Gọi $M,{\mkern 1mu} {\mkern 1mu} N,{\mkern 1mu} {\mkern 1mu} P$ lần lượt là trung điểm các cạnh $BC,{\mkern 1mu} {\mkern 1mu} CA,{\mkern 1mu} {\mkern 1mu} AB$. Thể tích của khối chóp S.MNP là?

Đáp án: B

Ta có M,N,P lần lượt là trung điểm các cạnh BC, CA, AB.

Nên $\left\{ {\begin{array}{*{20}{l}}{MN = \dfrac{{AB}}{2}}\\{MP = \dfrac{{AC}}{2}}\\{NP = \dfrac{{BC}}{2}}\end{array}} \right. \Rightarrow {S_{MNP}} = \dfrac{1}{4}{S_{ABC}}$

$ \Rightarrow {V_{S.MNP}} = \dfrac{1}{4}{V_{S.ABC}} = \dfrac{1}{4}.6 = \dfrac{3}{2}.$

Chọn B. 

Ta có M,N,P lần lượt là trung điểm các cạnh BC, CA, AB.

Nên $\left\{ {\begin{array}{*{20}{l}}{MN = \dfrac{{AB}}{2}}\\{MP = \dfrac{{AC}}{2}}\\{NP = \dfrac{{BC}}{2}}\end{array}} \right. \Rightarrow {S_{MNP}} = \dfrac{1}{4}{S_{ABC}}$

$ \Rightarrow {V_{S.MNP}} = \dfrac{1}{4}{V_{S.ABC}} = \dfrac{1}{4}.6 = \dfrac{3}{2}.$

Chọn B.

TOP THÀNH VIÊN NỔI BẬT

    Xem top 100 thành viên