Cho khối lăng trụ (ABC.A'B'C') có đáy là tam giác đều cạnh (a) và (AA' = sqrt 6 a). Thể tích của khối lăng trụ đã cho bằng

Lưu lại

Cho khối lăng trụ $ABC.A'B'C'$ có đáy là tam giác đều cạnh $a$ và $AA' = \sqrt 6 a$. Thể tích của khối lăng trụ đã cho bằng

Đáp án: C

Ta có đáy là tam giác đều cạnh $a$ $ \Rightarrow $ Diện tích đáy là: $\dfrac{{{a^2}\sqrt 3 }}{4}$.

Chiều cao khối lăng trụ là: $AA' = \sqrt 6 a$.

Vậy thể tích khối lăng trụ là: ${V_{ABC.A'B'C'}} = \sqrt 6 a.\dfrac{{{a^2}\sqrt 3 }}{4} = \dfrac{{3\sqrt 2 {a^3}}}{4}$.

Chọn C.

TOP THÀNH VIÊN NỔI BẬT

    Xem top 100 thành viên