Cho khối lăng trụ (ABC.A'B'C') có thể tích là (V,) khối chóp (A'.BCC'B') có thể tích là ((V_1).) Tỉ số (dfrac(((V_1)))(V)) bằng

Lưu lại

Cho khối lăng trụ $ABC.A'B'C'$ có thể tích là $V,$ khối chóp $A'.BCC'B'$ có thể tích là ${V_1}.$ Tỉ số $\dfrac{{{V_1}}}{V}$ bằng

Đáp án: D

Gọi ${V_2}$ là thể tích của khối tứ diện $A'ABC$. Ta có ${V_1} + {V_2} = V \Leftrightarrow {V_1} = V - {V_2}$.

Mà ${V_2} = \dfrac{1}{3}d\left( {A',\left( {ABC} \right)} \right).S = \dfrac{V}{3}$; với $S$ là diện tích của tam giác $ABC$.

Vậy ${V_1} = \dfrac{{2V}}{3}$ . Do đó $\dfrac{{{V_1}}}{V} = \dfrac{2}{3}$.

Đáp án D

Gọi ${V_2}$ là thể tích của khối tứ diện $A'ABC$. Ta có ${V_1} + {V_2} = V \Leftrightarrow {V_1} = V - {V_2}$.

Mà ${V_2} = \dfrac{1}{3}d\left( {A',\left( {ABC} \right)} \right).S = \dfrac{V}{3}$; với $S$ là diện tích của tam giác $ABC$.

Vậy ${V_1} = \dfrac{{2V}}{3}$ . Do đó $\dfrac{{{V_1}}}{V} = \dfrac{2}{3}$.

Đáp án D

TOP THÀNH VIÊN NỔI BẬT

    Xem top 100 thành viên