Cho khối nón có độ dài đường sinh bằng (2a) và bán kính đáy bằng (a). Hãy tính thể tích của khối nón đã cho.

Lưu lại

Cho khối nón có độ dài đường sinh bằng $2a$ và bán kính đáy bằng $a$. Hãy tính thể tích của khối nón đã cho. 

Đáp án: A

Chiều cao của khối nón là: $h = \sqrt {{l^2} - {r^2}}  = \sqrt {4{a^2} - {a^2}}  = a\sqrt 3 $.

Vậy thể tích khối nón là $V = \frac{1}{3}\pi {r^2}h$$ = \frac{1}{3}\pi .{a^2}.a\sqrt 3  = \frac{{\sqrt 3 \pi {a^3}}}{3}$

Chọn A.

TOP THÀNH VIÊN NỔI BẬT

    Xem top 100 thành viên