Cho khối nón có độ dài đường sinh bằng (asqrt 5 ) và chiều cao bằng (a). Thể tích của khối nón đã cho bằng

Lưu lại

Cho khối nón có độ dài đường sinh bằng $a\sqrt 5 $ và chiều cao bằng $a$. Thể tích của khối nón đã cho bằng 

Đáp án: C

Khối nón đã cho có độ dài đường sinh là $l = a\sqrt 5 $, chiều cao là $h = a$ và bán kính đáy là $r$ thì ta có:

$\begin{array}{l}{h^2} + {r^2} = {l^2}\\ \Leftrightarrow {a^2} + {r^2} = {\left( {\sqrt 5 a} \right)^2}\\ \Rightarrow r = 2a\end{array}$

Thể tích của khối nón đã cho là:

$V = \dfrac{1}{3}\pi h.{r^2} = \dfrac{1}{3}.\pi .a.{\left( {2a} \right)^2} = \dfrac{4}{3}\pi {a^3}$

Chọn C

TOP THÀNH VIÊN NỔI BẬT

    Xem top 100 thành viên