Cho khối trụ có chiều cao (h = 4a) và bán kính đường tròn đáy (r = 2a.) Thể tích của khối trụ đã cho bằng

Lưu lại

Cho khối trụ có chiều cao $h = 4a$ và bán kính đường tròn đáy $r = 2a.$ Thể tích của khối trụ đã cho bằng 

Đáp án: B

Thể tích khối trụ là: $V = \pi {r^2}.h = \pi .{\left( {2a} \right)^2}.4a = 16\pi {a^3}.$

Chọn B.

TOP THÀNH VIÊN NỔI BẬT

    Xem top 100 thành viên