Cho lăng trụ đứng (ABC.A'B'C') có đáy là tam giác vuông tại (A). Biết (AA' = asqrt 3 ,,,AB = asqrt 2 ) và (AC = 2a). Thể ích của khối lăng trụ (ABC.A'B'C') là

Lưu lại

Cho lăng trụ đứng $ABC.A'B'C'$ có đáy là tam giác vuông tại $A$. Biết $AA' = a\sqrt 3 ,\,\,AB = a\sqrt 2 $ và $AC = 2a$. Thể ích của khối lăng trụ $ABC.A'B'C'$ là

Đáp án: A

Diện tích đáy ${S_{ABC}} = \dfrac{1}{2}AB.AC = \dfrac{1}{2}a\sqrt 2 .2a = \sqrt 2 {a^2}$

Thể tích lăng trụ cần tìm là: ${V_{ABC.A'B'C'}} = AA'.{S_{ABC}} = \sqrt 3 a.\sqrt 2 {a^2} = \sqrt 6 {a^3}$

Chọn A.

Diện tích đáy ${S_{ABC}} = \dfrac{1}{2}AB.AC = \dfrac{1}{2}a\sqrt 2 .2a = \sqrt 2 {a^2}$

Thể tích lăng trụ cần tìm là: ${V_{ABC.A'B'C'}} = AA'.{S_{ABC}} = \sqrt 3 a.\sqrt 2 {a^2} = \sqrt 6 {a^3}$

Chọn A.

TOP THÀNH VIÊN NỔI BẬT

    Xem top 100 thành viên