Cho (m,n,p) là các số thực dương. Tìm (x) biết (log x = 3log m + 2log n - log p)

Lưu lại

Cho $m,n,p$ là các số thực dương. Tìm $x$ biết $\log x = 3\log m + 2\log n - \log p$ 

Đáp án: D

Ta có: $\log x = 3\log m + 2\log n - \log p$

$\begin{array}{l} \Rightarrow \log x = \log {m^3} + \log {n^2} - \log p\\ \Rightarrow \log x = \log \left( {\dfrac{{{m^3}{n^2}}}{p}} \right)\\ \Rightarrow x = \dfrac{{{m^3}{n^2}}}{p}\end{array}$

Chọn D.

TOP THÀNH VIÊN NỔI BẬT

    Xem top 100 thành viên