Cho mặt cầu có bán kính bằng (3a,) với (0 < a in mathbb(R).) Diện tích của mặt cầu đã cho bằng

Lưu lại

Cho mặt cầu có bán kính bằng $3a,$ với $0 < a \in \mathbb{R}.$ Diện tích của mặt cầu đã cho bằng

Đáp án: C

Vì mặt cầu đã cho có bán kính bằng $3a$ nên có diện tích bằng $4\pi {\left( {3a} \right)^2} = 36\pi {a^2}.$

Đáp án C.

TOP THÀNH VIÊN NỔI BẬT

    Xem top 100 thành viên