Cho số dương (x) khác 1. Biểu thức (sqrt ((x^3)) :sqrt[3](((x^2)))) được viết dưới dạng lũy thừa của (x) với số mũ hữu tỉ là

Lưu lại

Cho số dương $x$ khác 1. Biểu thức $\sqrt {{x^3}} :\sqrt[3]{{{x^2}}}$ được viết dưới dạng lũy thừa của $x$ với số mũ hữu tỉ là

Đáp án: C

Ta có:

$\sqrt {{x^3}} :\sqrt[3]{{{x^2}}} = {x^{\dfrac{3}{2}}}:{x^{\dfrac{2}{3}}} = {x^{\dfrac{3}{2} - \dfrac{2}{3}}} = {x^{\dfrac{5}{6}}}$

Đáp án  C

TOP THÀNH VIÊN NỔI BẬT

    Xem top 100 thành viên