Cho số phức (z = 1 + 3i). Thực hiện tìm phần thực của số phức ((z^2)).

Lưu lại

Cho số phức $z = 1 + 3i$. Thực hiện tìm phần thực của số phức ${z^2}$. 

Đáp án: A

$z = 1 + 3i \Rightarrow {z^2} = {\left( {1 + 3i} \right)^2} =  - 8 + 6i$

Vậy phần thực của số phức ${z^2}$ là -8.

Chọn A.

TOP THÀNH VIÊN NỔI BẬT

    Xem top 100 thành viên