Cho số phức (z = 2 - i). Mệnh đề nào dưới đây đúng?

Lưu lại

Cho số phức $z = 2 - i$. Mệnh  đề nào dưới đây đúng? 

Đáp án: A

Số phức $z = 2 - i$ có phần thực bằng $2$.

Chọn A

TOP THÀNH VIÊN NỔI BẬT

    Xem top 100 thành viên