Cho số phức (z = 3 - 2i). Trên mặt phẳng tọa độ Oxy, điểm biểu diễn của số phức (overline z ) có tọa độ là

Lưu lại

Cho số phức $z = 3 - 2i$. Trên mặt phẳng tọa độ Oxy, điểm biểu diễn của số phức $\overline z $ có tọa độ là

Đáp án: A

Ta có $z = 3 - 2i \Rightarrow \overline z  = 3 + 2i$ có điểm biểu diễn là $M\left( {3;2} \right)$

TOP THÀNH VIÊN NỔI BẬT

    Xem top 100 thành viên
    Câu hỏi nằm trong đề thi: