Cho số phức (z = a + bi,( (a,b in mathbb(R)) )). Số phức ((z^2)) có phần thực là:

Lưu lại

Cho số phức $z = a + bi,\left( {a,b \in \mathbb{R}} \right)$. Số phức ${z^2}$ có phần thực là: 

Đáp án: D

$z = a + bi,\left( {a,b \in \mathbb{R}} \right) \Rightarrow {z^2} = {a^2} - {b^2} + 2abi$: có phần thực là: ${a^2} - {b^2}$.

Chọn: D

TOP THÀNH VIÊN NỔI BẬT

    Xem top 100 thành viên