Cho số phức z là số thuần ảo khác 0, mệnh đề nào sau đây đúng?

Lưu lại

Cho số phức z là số thuần ảo khác 0, mệnh đề nào sau đây đúng? 

Đáp án: B

Đặt $z = a + bi \Rightarrow \overline z  = a - bi \Rightarrow z + \overline z  = a + bi + a - bi = 2a$. $z$ là số thuần ảo $ \Rightarrow a = 0 \Rightarrow z + \overline z  = 0$.

Chọn: B

TOP THÀNH VIÊN NỔI BẬT

    Xem top 100 thành viên