Cho số phức z thỏa mãn (( (1 + 2i) )z + 3 - 5i = 0). Giá trị biểu thức (A = z.overline z ) là

Lưu lại

Cho số phức z thỏa mãn $\left( {1 + 2i} \right)z + 3 - 5i = 0$. Giá trị biểu thức $A = z.\overline z $ là

Đáp án: D

$z = \frac{7}{5} + \frac{{11}}{5}i \Rightarrow A = z.\overline z  = \frac{{34}}{5} = \frac{{170}}{{25}}$

TOP THÀNH VIÊN NỔI BẬT

    Xem top 100 thành viên
    Câu hỏi nằm trong đề thi: