Cho số phức z thỏa mãn (z( (1 + i) ) = 7 + i). Môđun của số phức z bằng

Lưu lại

Cho số phức z thỏa mãn $z\left( {1 + i} \right) = 7 + i$. Môđun của số phức z bằng

Đáp án: D

Ta có $z\left( {1 + i} \right) = 7 + i \Rightarrow z = \frac{{7 + i}}{{1 + i}} = 4 - 3i$

Khi đó $\left| z \right| = \sqrt {{4^2} + {{\left( { - 3} \right)}^2}}  = 5.$

TOP THÀNH VIÊN NỔI BẬT

    Xem top 100 thành viên
    Câu hỏi nằm trong đề thi: