Cho tứ diện đều ABCD cạnh bằng 2a. Tính thể tích của khối tứ diện đó

Lưu lại

Cho tứ diện đều ABCD cạnh bằng 2a. Tính thể tích của khối tứ diện đó

Đáp án: A

Thể tích tứ diện đều cạnh $2a$: $V = \dfrac{{{{\left( {2a} \right)}^3}\sqrt 2 }}{{12}} = \dfrac{{2{a^3}\sqrt 2 }}{3}$

Chọn A

TOP THÀNH VIÊN NỔI BẬT

    Xem top 100 thành viên