Cho tứ diện đều (ABCD). Gọi (M,,,N,,,P) lần lượt là trung điểm của các cạnh (DC,,,DA,,,DB) (tham khảo hình bên). Mặt phẳng nào dưới đây là một mặt phẳng đối xứng của tứ diện đã cho?

Lưu lại

Cho tứ diện đều $ABCD$. Gọi $M,\,\,N,\,\,P$ lần lượt là trung điểm của các cạnh $DC,\,\,DA,\,\,DB$ (tham khảo hình bên). Mặt phẳng nào dưới đây là một mặt phẳng đối xứng của tứ diện đã cho?

 Cho tứ diện đều $ABCD$. Gọi $M,\,\,N,\,\,P$ lần lượt là trung điểm của các cạnh $DC,\,\,DA,\,\,DB$ (tham khảo hình bên). Mặt phẳng nào dưới đây là một mặt phẳng đối xứng của tứ diện đã cho?

Đáp án: A

Mặt phẳng $\left( \alpha  \right)$ được gọi là mặt phẳng đối xứng của

tứ diện nếu lấy đối xứng tất cả các điểm của tứ diện

qua mặt phẳng  $\left( \alpha  \right)$ ta vẫn được tứ diện ban đầu.

Hình tứ diện đều có các mặt phẳng đối xứng là các

mặt phẳng đi qua 1 đỉnh của tứ diện và một trung tuyến của tam giác đối diên.

Hình tứ diện đều $ABCD$ có các mặt phẳng đối xứng là : $\left( {ABM} \right),\,\,\left( {ACP} \right),\,\,\left( {BCN} \right)$

Đáp án  A

Mặt phẳng $\left( \alpha  \right)$ được gọi là mặt phẳng đối xứng của

tứ diện nếu lấy đối xứng tất cả các điểm của tứ diện

qua mặt phẳng  $\left( \alpha  \right)$ ta vẫn được tứ diện ban đầu.

Hình tứ diện đều có các mặt phẳng đối xứng là các

mặt phẳng đi qua 1 đỉnh của tứ diện và một trung tuyến của tam giác đối diên.

Hình tứ diện đều $ABCD$ có các mặt phẳng đối xứng là : $\left( {ABM} \right),\,\,\left( {ACP} \right),\,\,\left( {BCN} \right)$

Đáp án  A

TOP THÀNH VIÊN NỔI BẬT

    Xem top 100 thành viên