Có bao nhiêu điểm thuộc đồ thị hàm số (y = dfrac((2x - 1))((x - 1))) thỏa mãn tiếp tuyến với đồ thị tại điểm đó có hệ số góc bằng 2018?

Lưu lại

Có bao nhiêu điểm thuộc đồ thị hàm số $y = \dfrac{{2x - 1}}{{x - 1}}$ thỏa mãn tiếp tuyến với đồ thị tại điểm đó có hệ số góc bằng 2018?

Đáp án: B

Đk: $x \ne 1$.

Ta có: $y' = \dfrac{{ - 1}}{{{{\left( {x - 1} \right)}^2}}}$.

Hoành độ của các điểm thuộc đồ thị hàm số mà tiếp tuyến tại đó có hệ số góc bằng 2018 là nghiệm của phương trình

$\dfrac{{ - 1}}{{{{\left( {x - 1} \right)}^2}}} = 2018$ (vô nghiệm) nên không có điểm nào thỏa mãn.

Chọn B.

TOP THÀNH VIÊN NỔI BẬT

    Xem top 100 thành viên