Có bao nhiêu số tự nhiên có (2) chữ số và chia hết cho (13?)

Lưu lại

Có bao nhiêu số tự nhiên có $2$ chữ số và chia hết cho $13?$

Đáp án: B

Các số tự nhiên có $2$ chữ số chia hết cho $13$ là $13,26,39,...,91$.

Số các số là $\left( {91 - 13} \right):13 + 1 = 7$ số.

Chọn B.

TOP THÀNH VIÊN NỔI BẬT

    Xem top 100 thành viên