Công thức tính thể tích của khối chóp có diện tích đáy B và chiều cao h

Lưu lại

Công thức tính thể tích của khối chóp có diện tích đáy B và chiều cao h

Đáp án: C

Cho biết công thức tính thể tích của khối chóp có diện tích đáy B và chiều cao h là $\,\,\,V = \dfrac{1}{3}Bh.$

 Chọn C

TOP THÀNH VIÊN NỔI BẬT

    Xem top 100 thành viên