Đặc điểm nào không thuộc cơ cấu công nghiệp theo ngành của nước ta?

Lưu lại

Đặc điểm nào không thuộc cơ cấu công nghiệp theo ngành của nước ta?

Đáp án: C

Sản xuất công nghiệp có sự phân hóa theo không gian là đặc điểm của cơ cấu công nghiệp theo lãnh thổ 

– Đây không phải là đặc điểm của cơ cấu công nghiệp theo ngành ở nước ta

Chọn C

TOP THÀNH VIÊN NỔI BẬT

    Xem top 100 thành viên