Đạo hàm của hàm số (y = dfrac(1)((((( (1 - x) ))^3)))) bằng

Lưu lại

Đạo hàm của hàm số $y = \dfrac{1}{{{{\left( {1 - x} \right)}^3}}}$  bằng

Đáp án: A

Ta có: $y = \dfrac{1}{{{{\left( {1 - x} \right)}^3}}} \Rightarrow y' = \dfrac{{3{{\left( {1 - x} \right)}^2}}}{{{{\left( {1 - x} \right)}^6}}} = \dfrac{3}{{{{\left( {1 - x} \right)}^4}}}.$

Chọn  A.

TOP THÀNH VIÊN NỔI BẬT

    Xem top 100 thành viên