Đạo hàm của hàm số (y = dfrac((2x + 1))(((3^x)))) là

Lưu lại

Đạo hàm của hàm số $y = \dfrac{{2x + 1}}{{{3^x}}}$ là

Đáp án: D

Ta có: $y' = \dfrac{{{{2.3}^x} - \left( {2x + 1} \right){3^x}\ln 3}}{{{3^{2x}}}} = \dfrac{{2 - \left( {2x + 1} \right)\ln 3}}{{{3^x}}}$.

Chọn D.

TOP THÀNH VIÊN NỔI BẬT

    Xem top 100 thành viên