Đạo hàm của hàm số (y = (log _2)( (3 + (x^2)) )) là

Lưu lại

Đạo hàm của hàm số $y = {\log _2}\left( {3 + {x^2}} \right)$ là

Đáp án: B

Ta có $y = {\log _2}\left( {3 + {x^2}} \right)$$ \Rightarrow y' = \dfrac{{\left( {3 + {x^2}} \right)'}}{{\left( {3 + {x^2}} \right)\ln 2}} = \dfrac{{2x}}{{\left( {3 + {x^2}} \right)\ln 2}}$

Đáp án B

TOP THÀNH VIÊN NỔI BẬT

    Xem top 100 thành viên