Đạo hàm của hàm số (y = xln x) trên khoảng (( (0; + infty ) )) là

Lưu lại

Đạo hàm của hàm số $y = x\ln x$ trên khoảng $\left( {0; + \infty } \right)$ là

Đáp án: B

$y' = x'\ln x + x{\left( {\ln x} \right)^\prime } = \ln x + x.\dfrac{1}{x} \\= \ln x + 1$

Chọn B.

TOP THÀNH VIÊN NỔI BẬT

    Xem top 100 thành viên