Điểm biểu diễn của số phức (z = 2019 + bi) ((b) là số thực tùy ý) nằm trên đường thẳng có phương trình là:

Lưu lại

Điểm biểu diễn của số phức $z = 2019 + bi$ ($b$ là số thực tùy ý) nằm trên đường thẳng có phương trình là: 

Đáp án: B

Điểm biểu diễn của số phức $z = 2019 + bi$ ($b$ là số thực tùy ý) là $M\left( {2019;b} \right)$.

Điểm $M\left( {2019;b} \right)$ luôn thuộc đường thẳng $x = 2019$ vói mọi $b$ tùy ý.

Chọn B.

TOP THÀNH VIÊN NỔI BẬT

    Xem top 100 thành viên