Điểm cực đại của đồ thị hàm số (y = (x^3) + 3(x^2) + 2) là

Lưu lại

Điểm cực đại của đồ thị hàm số $y = {x^3} + 3{x^2} + 2$ là

Đáp án: C

TXĐ : $D = \mathbb{R}$

Ta có:

$\begin{array}{l}y = {x^3} + 3{x^2} + 2\\ \Rightarrow y' = 3{x^2} + 6x = 3x\left( {x + 2} \right)\\y' = 0 \Leftrightarrow \left[ \begin{array}{l}x = 0\\x =  - 2\end{array} \right.\end{array}$

BBT của hàm số như sau :

TXĐ : $D = \mathbb{R}$

Ta có:

$\begin{array}{l}y = {x^3} + 3{x^2} + 2\\ \Rightarrow y' = 3{x^2} + 6x = 3x\left( {x + 2} \right)\\y' = 0 \Leftrightarrow \left[ \begin{array}{l}x = 0\\x =  - 2\end{array} \right.\end{array}$

BBT của hàm số như sau :

                             

Từ BBT ta thấy $A\left( { - 2;6} \right)$ là điểm cực đại của đồ thị hàm số đã cho.

Chọn C                             

Từ BBT ta thấy $A\left( { - 2;6} \right)$ là điểm cực đại của đồ thị hàm số đã cho.

Chọn C

TOP THÀNH VIÊN NỔI BẬT

    Xem top 100 thành viên