Điểm cực tiểu của đồ thị hàm số (y = (x^3) - 6(x^2) + 9x - 2) là

Lưu lại

Điểm cực tiểu của đồ thị hàm số $y = {x^3} - 6{x^2} + 9x - 2$ là

Đáp án: A

Tập xác định $D = \mathbb{R}$.

Ta có: $y' = 3{x^2} - 12x + 9$

$y' = 0 \Leftrightarrow \left[ \begin{array}{l}x = 1\\x = 3\end{array} \right.,y'' = 6x - 12$

$y'''\left( 3 \right) = 6 > 0$ $ \Rightarrow {x_{CT}} = 3,{y_{CT}} =  - 2$

Suy ra đồ thị hàm số có điểm cực tiểu là $\left( {3; - 2} \right)$.

Chọn A.

TOP THÀNH VIÊN NỔI BẬT

    Xem top 100 thành viên